RODO

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gottesson Sp. z o.o., dalej zwana Administratorem Danych Osobowych.
Jednocześnie informujemy, że adresem kontaktowym Administratora Danych Osobowych jest: Gottesson Sp. z o.o., ul. Kustronia 4; 43-300 Bielsko-Biała.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: office@gottesson.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej Państwa z Administratorem Danych Osobowych umowy/współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, rachunkowym, firmom doradczym, specjalistycznym podmiotom utylizującym dokumentację, z którymi współpracuje Administrator Danych Osobowych, a także spółkom powiązanym z Administratorem Danych Osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.